00 Kč

V košíku zatím nic není

Procházet doporučené produkty

Způsoby doručení

  • Česká pošta Česká pošta - Balík do ruky 99 Kč
  • Česká pošta Česká pošta - Balíkovna79 Kč
  • Zásilkovna Zásilkovna - Doručení domů 99 Kč
  • Zásilkovna Zásilkovna - Výdejní místa 69 Kč

Zpracování osobních údajů

Memorandum o zpracování osobních údajů Levné knihy a.s.

Společnost Levné knihy a.s. (dále jen „LK“) v souvislosti s poskytováním služeb a zboží shromažďuje a zpracovává osobní údaje svých zákazníků. V tomto dokumentu naleznete, jaké osobní údaje LK shromažďují a k jakým účelům je využívají, jak s nimi nakládají a jak probíhá jejich zpracování. Dále LK vymezují pravidla pro možné poskytnutí osobních údajů jiným zpracovatelům osobních údajů, postup pro získání informací o osobních údajích a uvádějí Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů.

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je společnost Levné knihy a.s. se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Do Čertous 2660/16, PSČ 193 00, IČ: 28226909, zapsaná u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 13863. Skutečnost, že jsou LK správcem, znamená, že dle povahy své činnosti určují, jaké údaje a pro jaké účely zpracovávají a jsou odpovědné za dodržování veškerých požadavků na ochranu Vašich osobních údajů.

2. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro řádný výkon činnosti LK jako poskytovatele Vámi poptávaných služeb/zboží, včetně ochrany oprávněných zájmů LK. V tomto článku popisujeme, které údaje o Vás LK zpracovávají, a řadíme tyto údaje do kategorií, abychom při popisu účelů nemuseli rozepisovat jednotlivé zpracovávané údaje.

2.1. Identifikační údaje

Jedná se o údaje, na jejichž základě Vás lze jednoznačně identifikovat: jméno a příjmení jste-li fyzickou osobou – podnikatelem, též identifikační číslo a daňové identifikační číslo

2.2. Kontaktní údaje

Jedná se o údaje, které LK umožňují s Vámi komunikovat či Vám doručovat Vaše objednávky: adresa trvalého pobytu další kontaktní či doručovací adresy telefonní čísla e-mailové adresy

2.3. Údaje získané v průběhu trvání smluvního vztahu

Jedná se o údaje, které LK shromáždí a zpracuje v souvislosti se splněním zakázky či služby v době trvání smluvního vztahu mezi Vámi a LK: číslo účtu, identifikátory, které Vám přidělíme v našich informačních a komunikačních systémech (například číslo klienta v případě přihlášení se k odběru newsletteru a/nebo v případě nákupu/ů na IČ)

2.4. Údaje o dodání našich produktů a o plnění povinností vůči LK

LK shromažďují a zpracovávají také údaje, které se týkají dodaného zboží/služeb: doba trvání smlouvy za účelem evidence a správy smluvního vztahu, stav vzájemných pohledávek – za účelem správy smluvního vztahu a za účelem ochrany práv LK, datum udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení/newsletteru.

3. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro dodání Vámi objednaného zboží. LK ovšem shromažďují a zpracovávají Vaše osobní údaje pouze, pokud k tomu mají tzv. zákonný titul, to znamená na základě následujících předpokladů: LK je závazným právním předpisem uložena právní / zákonná povinnost, zpracování osobních údajů je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, poskytnete souhlas ke konkrétnímu účelu zpracování Vašich osobních údajů, LK disponují oprávněným zájmem ke zpracování osobních údajů. Při zpracování osobních údajů LK postupují podle přísně nastavených pravidel respektujících ochranu soukromí svých zákazníků. Stejně tak LK nastavují vysoké standardy ochrany osobních údajů. LK při zpracování osobních údajů zohledňují další zásady: osobní údaje jsou zpracovávány jen pro účely, popsané v tomto Memorandu, případně sdělené LK v souvislosti se žádostí o udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, a stanoveným způsobem, osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu, osobní údaje jsou zpracovávány jen po stanovenou dobu nezbytnou pro naplnění účelu zpracování, zpracovávány jsou pouze přesné osobní údaje nezbytné pro stanovený účel, způsob zpracování osobních údajů zaručuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto dat, LK nastavují procesy zpracování osobních údajů tak, aby eliminovaly riziko neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, jejich zničení či ztrátu, neoprávněný přenos, neoprávněné zpracování a jiné zneužití, LK informují srozumitelně a přesně o zpracování osobních údajů v souladu s právy subjektů osobních údajů na přesné a úplné informování o zpracování osobních údajů a dalšími souvisejícími právy, zaměstnanci LK, kteří přicházejí do styku s osobními údaji zákazníků či dalších osob, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o všech informacích získaných v souvislosti se zpracováním osobních údajů, LK nastavují taková technická a organizační opatření sloužící k ochraně osobních údajů, která odpovídají nejlepším standardům ochrany dat.

4. PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

4.1. Účely zpracování osobních údajů bez souhlasu jejich vlastníka

4.1.1. Plnění právní povinnosti či plnění smlouvy se zákazníkem
Jedná se o zpracování údajů, bez něhož by LK nebyly schopny Vám poskytnout dodat objednané zboží. Pro splnění svých smluvních povinností LK: vedou údaje o zákazníkovi a o jeho objednávkách v interních systémech LK, vedou evidenci plnění smluv, zpracovávají informace a údaje související s vyřizováním reklamací a stížností. Pro splnění zákonem stanovených povinností LK: vedou údaje nutné pro účetní a daňovou evidenci
4.1.2. Oprávněný zájem
Dále následují taková zpracování, jejichž právním základem je oprávněný zájem LK, ochrana práv a právem chráněných zájmů LK. LK musí pečovat o svá práva a chráněné zájmy. A to například: v procesu vymáhání pohledávek, při řešení sporů, stížností a reklamací; při vedení soudních a jiných sporů.
4.1.3. Přímý marketing
Některé z údajů, které zpracováváme pro jiné účely, využíváme také pro lepší rozpoznání Vašich potřeb a priorit tak, abychom mohli odpovídajícím způsobem nastavit produktovou nabídku. Konkrétně se jedná o Vámi objednávané produkty z našeho e-shopu. LK přísně dbají na to, aby při tomto zpracování nezasahovaly do Vašeho soukromí. Pro naše obchodní nabídky využíváme Vaše kontaktní údaje, které jsme od Vás získali pro účely komunikace s námi. Tyto kontaktní údaje využíváme na základě zákona o službách informační společnosti. V souladu s tímto zákonem máte právo odmítnout zasílání obchodních sdělení na začátku smluvního vztahu i kdykoliv v době jeho trvání (a to buď běžným způsobem prostřednictvím odmítnutí e-mailové komunikace či odmítnutím telefonického oslovování). Zpracováváme-li Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo proti takovému zpracování podat námitku, a to tak, že zašlete svou výhradu e-mailem na adresu gdpr@levneknihy.cz. Po podání námitky bez odkladu přestaneme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely marketingu.

4.2. Účely zpracování osobních údajů na základě souhlasu vlastníka osobních údajů

V tomto případě se jedná o zpracování osobních údajů, ke kterému jste LK poskytli vědomý, informovaný a doložitelný souhlas. Důležitou podmínkou Vašeho souhlasu je to, že nám jej poskytujete dobrovolně. Pokud takový souhlas poskytnout nechcete, na Vámi objednávané zboží nebude mít neudělení souhlasu žádný vliv. V současné době LK může zvolit zpracování osobních údajů na základě souhlasu například v případech zasílání obchodních nabídek produktů.

4.3. Způsob zpracování osobních údajů

LK zpracovávají Vaše osobní údaje formou manuálního i automatizovaného zpracování. Všechny osobní údaje jsou zpracovávány zaměstnanci LK, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a závaznými vnitřními postupy nastavenými s ohledem na přísnou ochranu osobních údajů. Automatizované zpracování probíhá v zabezpečených informačních systémech LK.

4.4. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zákazníků LK jsou zpracovávány jen po dobu odpovídající účelu zpracování těchto dat. Zpravidla se jedná o následující účely: osobní údaje jsou zpracovávány především po dobu trvání smluvního vztahu v souvislosti s plněním smlouvy, osobní údaje jsou archivovány LK v zákonné lhůtě minimálně deset let po skončení obchodního vztahu, poté jsou všechny osobní údaje a další související data skartována / smazána, pro zasílání obchodních sdělení jsou využívány kontaktní údaje, jen pokud jejich vlastník s jejich zasíláním souhlasí.

5. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH PŘÍJEMCI

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny především zaměstnancům LK pro účely plnění smlouvy uzavřené s Vámi. V rámci těchto činností zaměstnanci LK zpracovávají osobní údaje, ovšem jen v rozsahu nezbytně nutném a dle pravidel stanovených vnitřními předpisy, postupy a pravidly zpracování osobních údajů. Osobní údaje shromažďované LK jsou v potřebném rozsahu zpracovávány také třetími stranami, kterými jsou: společnost ARION spol. s r.o., IČ: 45795576, zajišťující správu IT systému, společnost společnost Unicorn a.s., IČ: 26456222, která zajišťuje pro LK IT systém řízení a správy informačních technologií, zejména informačního systému LK „NAVISION“, společnost Shean s.r.o., IČ: 26968479, která zajišťuje pro LK provozování internetové aplikace dostupné z internetové stránky a Ecomail.cz s.r.o. zajišťující rozesílá e-mailů přímého marketingu podle odstavce 4.1.3. tohoto memoranda. Před jakýmkoliv předáním osobních údajů LK uzavírá s příjemcem osobních údajů písemnou smlouvu. Podmínkou předání je akceptace smluvních záruk pro zpracování osobních údajů, a to v rozsahu zákonných povinností, jaké musí dodržovat LK. Všechny Vaše osobní údaje jsou předávány za podmínky zachování nejvyšších bezpečnostních standardů vždy tak, aby nedošlo k jejich ohrožení či zneužití. Vaši spokojenost s našimi službami zjišťujeme také prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je obchod Levneknihy.cz zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud neodmítnete zasílání našich nabídek. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz. Provozovateli portálu Heureka.cz pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli uplatnit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

5.1. Předávání osobních údajů do zahraničí

Vaše osobní údaje nejsou předávány mimo země EU a Evropský hospodářský prostor.

6. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY

6.1. Webové stránky LK, elektronická pošta

Důležitými komunikačními kanály mezi námi a Vámi jsou webové stránky LK a elektronická pošta. LK nastavuje parametry těchto služeb tak, aby byla zajištěna ochrana Vašich osobních údajů.

6.2. Sociální sítě

Sociální sítě LK využívají především jako marketingového nástroje pro komunikaci s Vámi i dalšími uživateli těchto sociálních sítí. LK prostřednictvím sociálních sítí neposkytují žádné služby, ani nijak nezískávají a tedy ani nezpracovávají osobní údaje. 6.3. Cookies V rámci elektronické komunikace jsou LK užívány cookies, které slouží pro usnadnění identifikace způsobu, jakým návštěvníci webových stránek LK s LK komunikují. Cílem jejich užití je vstřícnější komunikace s uživateli webových stránek LK a efektivnějšího využití marketingových nástrojů. Soubory cookies, využívané LK, neumožňují jednoznačnou identifikaci uživatele webu. Popisy cookies naleznete zde.

6.4. Telefonický kontakt

Důležitým komunikačním prostředkem je taktéž telefonický kontakt. LK potvrzují, že žádné hovory ani jejich části nejsou ze strany LK nahrávány ani nijak dále zpracovávány.

7. PRÁVA VLASTNÍKŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Právo odvolat souhlas

Pokud LK zpracovávají Vaše osobní údaje na základě souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat bez dopadu na poskytované služby. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je možné prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu: gdpr@levneknihy.cz nebo písemně poštou zaslanou na adresu sídla LK, Do Čertous 2660/16, Praha 9, 193 00.

7.2. Právo na přístup k osobním údajům a Vaše další práva

Jako každý jiný vlastník osobních údajů máte právo na poskytnutí úplných informací o rozsahu a způsobu jejich zpracování. Chcete-li tohoto práva využít, zašlete žádost elektronickou poštou - podrobněji se výpisu o zpracování osobních údajů zabývá článek 8. V případě, že zjistíte nepřesnost v poskytnutých osobních údajích nebo způsobu jejich zpracování, máte právo požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a provedení opravy. Stejné právo máte samozřejmě i tehdy, pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou Vašeho soukromí, nebo dokonce v rozporu se zákonným požadavkem. LK v takovém případě bezodkladně provedou nápravu, popřípadě omezí či dočasně zablokují zpracování osobních údajů, v extrémním a oprávněném případě zajistí jejich likvidaci. Jako vlastník osobních údajů máte právo požadovat vymazání svých osobních údajů, a to bez zbytečného odkladu, pokud je zřejmé, že není naplněn žádný z účelů, pro který jsou Vaše osobní údaje LK zpracovávány.

7.3. Právo na opravu

Jako vlastník osobních údajů máte právo kdykoliv žádat opravu osobních údajů.

7.4. Právo vznést námitku

Jako vlastník osobních údajů máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu LK. Pokud bychom neprokázali náš oprávněný zájem, Vaše osobní údaje dále nebudeme zpracovávat. Pokud vznesete námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudeme nadále taková osobní data zpracovávat. Námitku proti zpracování osobních údajů můžete vznést zasláním na elektronickou adresu gdpr@levneknihy.cz.

7.5. Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, aby LK poskytly Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předají LK Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

7.5. Stížnosti

Máte právo kdykoliv vznést stížnost na zpracování osobních údajů správcem osobních údajů či jejich zpracovatelem u dozorového úřadu, jímž je Úřad na ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111. 7.6. Oznámení případu porušení zabezpečení osobních údajů V případě, že dojde k závažnému porušení zabezpečení osobních údajů spravovaných LK, které by mohlo mít za následek vysoké riziko pro ochranu Vašich osobních údajů či Vašeho soukromí, LK Vás budou bezodkladně o takové události informovat.

8. VÝPIS VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH LK

Pokud chcete zjistit, zda a jaké Vaše osobní údaje LK zpracovávají, můžete požádat o výpis zpracovávaných osobních údajů. Výpis obsahuje souhrn zpracovávaných osobních údajů dle jednotlivých kategorií s uvedením účelu zpracování. Dále zde naleznete například popis svých práv, která můžete uplatnit a další skutečnosti. O výpis zpracovávaných osobních údajů lze požádat prostřednictvím elektronické žádosti zaslané na adresu gdpr@levneknihy . V případě doručení Vaší žádosti o výpis zpracovávaných osobních údajů elektronickou poštou je třeba dbát na vyplnění všech v žádosti uvedených dat. V případě, že je žádost doručena z e-mailové adresy zadané v systému LK, bude Vám výpis odeslán na tuto e-mailovou adresu v zaheslované podobě s tím, že heslo k tomuto výpisu obdržíte ve formě SMS zprávy na telefonní číslo, které jste LK nahlásili při uzavírání smlouvy. Pro ověření ztotožnění Vaší osoby můžete být dotázán LK na detaily z Vaší poslední objednávky zboží. Elektronicky zaslaná žádost musí obsahovat základní identifikační údaje, abychom byli schopni dohledat všechny Vaše zpracovávané údaje: Vaše jméno a příjmení, číslo mobilního telefonu, které jste udal(a) LK jako kontaktní telefon v rámci objednávky či uzavření smlouvy, e-mailovou adresu, kterou jste udal(a) LK jako kontaktní elektronickou adresu při podpisu smlouvy nebo při odeslání objednávky, V případě, kdy LK neobdrží úplný souhrn identifikačních údajů, nemohou garantovat dohledání konečného souhrnu všech zpracovávaných údajů ve všech LK spravovaných informačních systémech.

Toto Memorandum o zpracování osobních údajů je platné a účinné ke dni 25.5.2018.

Aktuální znění memorand o zpracování osobních údajů je dostupné vždy na webových stránkách LK a na jeho provozovnách.